Ubezpieczenie gospodarstw rolnych od różnych zdarzeń losowych

Wśród obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, jednym z nich jest ubezpieczenie gospodarstw rolnych. Chodzi tutaj głównie o ubezpieczenie budynków rolniczych od dnia pokrycia ich dachem, oraz wszystkich tych zabudowań których powierzchnia przekracza 20 m2. Tego typu ubezpieczenie gospodarstw rolnych jest szczegółowo zapisane w Ustawie o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Na podstawie tego właśnie dokumentu można będzie ustalić pozostałe szczegóły związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami rolniczymi.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych?

Zgodnie z zapisami ustawy, pod obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych podlegać będzie każda osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolnicze o powierzchni upraw rolnych przekraczającej jeden hektar. Dodatkowo musi ona w całości lub co najmniej w części opłacać podatek rolny. Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych będzie obejmować szkody powstałe w wyniku:

 • Gradobicia
 • Podtopienia
 • Powodzi
 • Lawiny
 • Upadku statku powietrznego
 • Huraganu
 • Ognia
 • Nawałnicy
 • Uderzeń piorunów
 • Eksplozji
 • Osunięcia się ziemi

Jeśli wskutek powyższych zdarzeń dojdzie do szkód po stronie rolnika, związanych ze zniszczeniem zabudowań gospodarczych, szkody te będą pokrywane z ubezpieczenia przez ubezpieczalnię. Jest to bardzo korzystne rozwiązane dla większości rolników, bowiem, za stosunkowo niewielką opłatę roczną, będą oni w pełni zabezpieczenie przed koniecznością samodzielnego pokrywania kosztów strat. Brak wykupionej polisy ubezpieczenia gospodarstwa rolnego będzie się wiązać z karą grzywny w wysokości 500 PLN. Osobiście uważam, iż jest to kwota zdecydowanie za niska, aby przymusić wielu rolników do wykupienia polisy. Tym bardziej, iż wykrywalność procederu unikania wykupienia ubezpieczenia jest niska. Co więcej, karę grzywny nałożyć może jednostka lokalnej administracji samorządowej. Z reguły będzie to wójt gminy. Niestety w obawie o głosy w wyborach, nie będzie chciał się narażać wyborcom, nakładając na nich grzywny. Wobec tego też, aby prawo to było bardziej skuteczne, należałoby je w pewnym zakresie znowelizować. Chociażby wyznaczając niezależny organ kontrolny oraz podnosząc wysokość grzywny za brak polisy.

Pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

Poza tym, że należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych, będzie trzeba jeszcze wykupić dwa dodatkowe ubezpieczenia. Jest to polisa OC rolnika oraz polisa OC pojazdów rolnych. Jeśli chodzi o tę drugą, to jest to standardowa polisa OC. Taka sama jak w przypadku zwykłych pojazdów drogowych i obejmująca ten sam zakres zdarzeń. Polisa OC rolnika, będzie zaś obejmować szkody na rzecz osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego. Obejmuje ona szkody wyrządzone zarówno przez samego ubezpieczonego jak i przez wszystkie inne osoby, pozostające w relacji odpowiedzialności z rolnikiem. Chodzi tutaj o jego pracowników i osoby wykonujące zadania w gospodarstwie rolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *